วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่1 แนะนำตนเอง

     
ชื่อ สกุล        นางสาวดารารัตน์  กั่งเซ่ง
ที่อยู่    51/2  หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง  อำเภอนบพิตำ   
          จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160
ที่ทำงาน  :  โรงเรียนบ้านนบ   อำเภอนบพิตำ
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
          นครศรีธรรมราช เขต 4
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 
ประวัติการศึกษา  :
          มัธยมศึกษา        โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
          ปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คติในการทำงาน :   ประเมินตัวเองด้วยมาตรฐานของตัวเอง
                 ไม่ใช่มาตรฐานของคนอื่น 
e-mail   :   dararut3@hotmail.com
             dararut02@gmail.com

1 ความคิดเห็น:

  1. ฝากประชาสัมพันธ์เว๊บรวมพลคนสอบผู้บริหาร
    http://tymufc.fix.gs/index.php

    และ

    http://tymufc.blogspot.com/

    ตอบลบ