วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3 การใช้โปรแกรม spss v.11.5

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS  for Windows
การเรียกใช้โปรแกรม SPSS version 11.5
คลิก Start > All programs > SPSS for Windows > SPSS 11.5 for Windows
                เมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้วจะเจอหน้าต่าง 2 หน้าต่าง คือ  Data  View  และ Variable View 
Data View เป็นส่วนที่กำหนดค่าของตัวแปรในแต่ละชุด
Variable View เป็นส่วนกำหนดคุณสมบัติของตัวแปร
ให้เริ่มกำหนดข้อมูลที่หน้าต่างของ Variable View ก่อน  โดยมีขั้นตอนดังนี้
                ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล (อยู่ในหน้าต่าง Variable View)
1. ในช่อง Name กำหนดเป็น เพศ , a1 , a2 , a3 ,a4,b1,b2,b3,b4,c1,c2,c3,c4,d1,d2,d3 และกำหนดค่าให้พิมพ์เรียงลงมาในแนวตั้ง
                โดย ข้อมูลa-d มาจากการแบ่งด้านการให้บริการในแบบประเมินความพึงพอใจโดยแยกเป็นด้าน ตามจำนวนข้อของแต่ละด้าน 
                a  คือ  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  ( มี 4 ข้อ)
คือ  ด้านวิทยากรผู้ให้บริการ( มี 4 ข้อ)
c  คือ  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก( มี 4 ข้อ)
d  คือ  ด้านคุณภาพการให้บริการ( มี 3 ข้อ)
2.  ช่อง width     จำนวนความกว้างของค่าตัวแปรหรือจำนวนของค่าตัวแปร
3.  ช่อง decimals จำนวนหลักหลังจุดทศนิยมในแบบประเมินนี้  เราจะกำหนดค่าทศนิยม = 0
4. ช่อง Value   ขั้นตอนกำหนด Value นี้เราจะกำหนดเป็นตัวเลขแทนค่าระดับความพึ่งพอใจในข้อคำถามต่างๆ ดังนี้
                บรรทัดแรก  ตั้งค่า  1 = ชาย   2  =  หญิง  (เนื่องจากในช่อง Name  ในบรรทัดแรกเรากำหนดค่าให้เป็นเพศ)
                บรรทัดถัดไป (ช่อง a1) จะกำหนดค่าโดยใช้ตัวเลขแทนดังนี้
                1 = น้อยที่สุด
                2 = น้อย
                3 = ปานกลาง
                4 = มาก
                5 = มากที่สุด
(โดยสามารถcopy ไปใส่ในช่อง a2 – d3 ได้เลย)
5.  เมื่อกำหนดค่าเสร็จแล้ว  กลับมากดเดลือกหน้าdata view   ข้อมูลที่พิมพ์ จากหน้า variable  view   
                เพศ,a1,a2,a3,a4,b1,b2,b3,b4,c1,c2,c3,c4,d1,d2,d3 จะมาปรากฎ  บนหัวกระดาษโดยเรียงจากซ้ายไปขวา
6.  ในหน้า data view  ให้กรอกข้อมูลของค่าที่ได้มาจาการประเมินของแบบประเมินแต่ละชุด  โดยกรอกเป็นตัวเลข  โดยในการพิมพ์ข้อมูลให้พิมพ์เรียงลงมาให้ครบตามจำนวนชุดข้อมูล  หรือตามจำนวนของผู้ตอบแบบประเมิน  ดังนี้
                6.1  เพศ  โดย
                              เพศชาย =  1   
                              เพศหญิง= 2
                6.2  ระดับความพึงพอใจ ให้พิมพ์ค่าเป็นตัวเลข  คือ
                                1 = น้อยที่สุด
                                2 = น้อย
                                3 = ปานกลาง
                                4 = มาก
                                5 = มากที่สุด
7.  เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้มาดูผลการวิเคราะห์ข้อมูล
          7.1   คลิกที่ แถบเมนูด้านบน โดยคลิกเลือกที่ Transform คลิกเลือก Compute variable  ตั้งชื่อTa ใน  target variable คลิกเลือก Function เลือก sum. แล้วพิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก ok  โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลของด้าน a ทั้งหมด  และทำซ้ำอีกเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในด้าน b – d โดยเปลี่ยนจาก ta เป็น tb , tc , td(ในด้านtd ใหเปลี่ยนเป็น/3 เพราะมี 3 ข้อ)  ในวิเคราะห์ข้อมูลเป็นผลรวมของทั้งชุด ให้เปลี่ยนจาก[a1,a2,a3,a4]/4 เป็น [ta, tb , tc , td]/4
7.2   การหาค่าความถี่  ใช้คำสั่ง Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies เพื่อแสดงความถี่ เปอร์เซ็นต์ ค่าสถิติเชิงพรรณาต่างๆ กราฟ และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการเลือกของผู้วิเคราะห์ โดยสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการเลือกว่าจะวิเคราะห์ข้อมูลแบบใด จะต้องเลือกชนิดของตัวแปรและ Output ให้สอดคล้องกันแล้วคลิกเลือก OK โปรแกรมจะแสดงผลการวิเคราะห์ออกมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น